AGION
Stedelijk Onderwijs, Campus Hardevoort, Antwerpen ©AGION

U bent hier

Gunningen

Onderstaande grafiek geeft de totale gunningsbedragen weer die door AGION zijn goedgekeurd in de afgelopen 10 jaar. De cijfers hebben zowel betrekking op de reguliere financiering als op de DBFM-financiering, zijn inclusief btw en geven aan wat daadwerkelijk in scholenbouw wordt geïnvesteerd via de aanbestedingen van de inrichtende macht bij de aannemers. Uit de grafiek blijkt een zeer grote toename van de goedgekeurde aanbestedingen voor 2014 en 2015. Dit wordt veroorzaakt door de DBFM inhaalbeweging Scholen van Morgen.

In 2015 vond de grootste bouwactiviteit plaats sinds 1989. Deze uitzonderlijke overheidsinvesteringen werden ook opgemerkt in het jaarverslag 2015 van de Nationale Bank van België:

“…De overheidsinvesteringen zijn tijdens het verslagjaar aanzienlijk toegenomen. De bruto-investeringen in vaste activa zijn zelfs de enige uitgaven die sneller stijgen dan het gemiddelde verloop tijdens de afgelopen vijftien jaar. Deze forse toename is enerzijds toe te schrijven aan belangrijke bouwprojecten inzake schoolgebouwen, met name in de Vlaamse Gemeenschap…”