AGION
CBE Openschool Leuven-Hageland, Leuven ©AGION

U bent hier

Samenwerkingsverbanden

Voor de realisatie van functionele en duurzame schoolinfrastructuur werkt het agentschap samen met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Om de aantrekkingskracht en de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden én tevens te versterken investeert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) extra in de verbetering van de Nederlandstalige onderwijsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze supplementaire middelen zijn bestemd voor de subsidiëring van de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en AGION sloten hiervoor protocolakkoorden af.

De VGC legt jaarlijks deze bijkomende middelen vast. AGION wendt dit extra budget aan om de subsidieaanvragen versneld te financieren volgens de subsidiëringsprocedures en subsidieregels die AGION hanteert, d.w.z. de geldende percentages van 60% en 70%.

Voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd er in 2015 4.710.036,47 euro vastgelegd en voor het officieel gesubsidieerd onderwijs 2.930.000 euro.

Vlaams Energie Agentschap

Ook in 2015 heeft AGION het structureel overleg met het VEA verder gezet om de recente ontwikkelingen op het vlak van energie te bespreken. Voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 waren er specifieke EPB-eisen voor scholen. AGION volgde deze ontwikkelingen en sensibiliseerde de scholen met bouwprojecten via zijn website. AGION volgde ook de kostenoptimum-studie op die door het VEA wordt uitgevoerd. VEA zal de resultaten van deze studie verwerken in de EPB-evaluatie 2016.

Instrument voor Duurzame Scholenbouw

Het GO! en AGION lieten in 2009 een praktische leidraad voor de integrale aanpak van duurzaamheid bij scholenbouw ontwikkelen. Het Instrument voor Duurzame Scholenbouw. “Naar een inspirerende leeromgeving - Instrument voor duurzame scholenbouw” laat de bouwheer toe om zijn ambitieniveau te bepalen en te bewaken van voorontwerp tot ingebruikname. Het instrument is een zelfsturend handboek in drie delen. In 2015 is AGION gesprekken gestart met het GO! voor de actualisering en verfijning van dit instrument.

Binnenlucht in scholen

AGION heeft tijdens het werkjaar 2015 samengewerkt met de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en het departement Onderwijs & Vorming voor het actieplan binnenluchtkwaliteit. Dit actieplan heeft tot doel gezonde binnenlucht in scholen te verbeteren. Hiervoor voerde VIGEZ een onderzoek uit. AGION volgt samen met de partners dit actieplan verder op. Ondertussen focust AGION zich op zijn sensibiliseringsrol richting scholen.

Duurzame ontwikkeling

AGION maakt deel uit van de werkgroep coördinatiegroep ‘duurzaam wonen en bouwen’ (coorduwobo). Deze werkgroep wordt aangestuurd door het team Duurzame Ontwikkeling van het departement Kanselarij en Bestuur. De coorduwobo brengt vertegenwoordigers samen uit alle beleidsdomeinen die raakvlakken hebben met het thema duurzaam wonen en bouwen met de bedoeling informatie uit te wisselen en de onderlinge afstemming tussen de beleidsdomeinen te bevorderen. De werkgroep komt twee keer per jaar samen. Indien nodig worden thematische sub-werkgroepen opgestart.

In 2015 werkte AGION mee aan een oplijsting van de knelpunten die ontwikkelaars, ontwerpers en stakeholders kunnen tegenkomen bij de realisatie van duurzame projecten en aan de opmaak van een overzicht van bestaande duurzaamheidsmeters.

OVAM

Op en rond schoolterreinen komt soms een bodemverontreiniging voor. Om in te zetten op een propere bodem bij scholen bundelden de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en AGION al in 2013 hun krachten. Op 5 september 2013 ondertekenden de minister van Leefmilieu en de minister van Onderwijs en Vorming, samen met de leidend ambtenaren van OVAM en AGION voor deze samenwerking een overeenkomst. De onderzoeks- en saneringswerken worden gespreid over 6 jaar en zullen circa 18 miljoen euro kosten, inclusief studie- en onderzoekskosten en BTW. Er werd een programma-aanpak opgemaakt. Concreet betekent dit dat OVAM via een mandaat alle nodige stappen voor de realisatie van het onderzoek en bodemsanering zet, de sanering volledig prefinanciert en aan het einde van de rit 30% van de kosten op zich neemt. De overige 70% subsidieert AGION volgens de normale procedureregels.

In 2013 en 2014 konden scholen zich inschrijven om subsidies te ontvangen overeenkomstig de voorwaarden van het protocol. 2015 was het jaar waarin er, voor het eerst, volop werd gesaneerd. Heel wat dossiers zijn lopende. De stuurgroep OVAM-AGION nam in 2015 in totaal 170 aanmeldingen aan. Na een aanmelding controleert AGION eerst het zakelijk recht. Zodra dat in orde is, komt het dossier in aanmerking voor sanering onder de regie van OVAM. De eerste facturaties vonden eind 2015 plaats.

De website en de brochure geven een breder beeld.